Informace

S JAKÝMI POTÍŽEMI SE NA NÁS MŮŽETE OBRACET:

Naše ambulantní psychiatrické zařízení provádí diagnostiku a léčbu veškerých psychických obtíží, u pacientů / klientů / od věku 18 let. V mladším věku je nutné se obrátit na dětského a dorostového psychiatra.

Mezi nejčastější psychické obtíže patří například:

 • Poruchy nálady – úzkostné a depresivní stavy
 • Stavy psychických obtíží a poruch emotivity, které jsou na překážku společenskému styku a výkonu – vyvíjející se v obdobích adaptace na významné životní změny nebo stresové životní události (případně prožitá psychická traumata)
 • Fobie, obsedantní potíže a nutkavé chování
 • Psychosomatické obtíže, psychické potíže v souvislosti s jinými nemocemi a jejich léčbou. Stavy napětí, dráždivosti, únavové stavy, poruchy chuti k jídlu, snížení sexuální výkonnosti, poruchy soustředění, poruchy spánku
 • Závislosti na alkoholu a ostatních návykových látkách, hráčské závislosti – v této oblasti provádíme i anonymní poradenství a poradenství pro rodinné či blízké příslušníky závislých
 • Psychotické nebo osobnostní poruchy
 • Psychické poruchy ve stáří, klimakteriu

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

Příjemné a klidné prostředí, bez časového stresu a přeplněné čekárny.

Zdravotní péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou podle příslušných aktuálních úhradových standardů. Možnost tzv. „nadstandardní péče“ v souladu s platnými předpisy a dle aktuálních ceníků.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost. Veškeré zprávy o zdravotním stavu nebo léčbě jsou podávány pouze se souhlasem pacienta a to i konkrétním rodinným příslušníkům nebo jiným lékařům.

Lékaři v rámci své odborné způsobilosti a kompetence volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom respektují v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce).

Psychiatrické vyšetření nebo poradenství v potřebném rozsahu zaměřené na Vaše problémy, psychické nebo psychosomatické potíže i celkový zdravotní stav. Kompletní a srozumitelné informace o charakteru onemocnění a možnostech léčení. Klademe důraz na empatický a individuální přístup.

Kontakt lékaře s Vašimi nejbližšími tak, aby Vám byli schopni také pomoci. Poradenství pro příbuzné nemocných s psychickou poruchou nebo závislostí.

Komplexní léčebný program, zahrnující farmakoterapii, poradenství v oblasti životního stylu, psychoterapii, sociálně intervenční akce. Spolupráci se zdravotnickými, sociálními a jinými institucemi s cílem o co nejlepší efektivitu léčení a zlepšení kvality života.

Psychoanalyticky orientovanou individuální psychoterapii v indikovaných případech.

Skupinová psychoterapeutická sezení zaměřené na problematiku závislostí.

Vypracování zpráv pro nezdravotnické instituce tak, aby zohlednily Váš psychický stav a tak pomohly zlepšení kvality vašeho života.


INFORMACE PRO PRVNÍ NÁVŠTĚVU / REGISTRACI:

Na první vyšetření (konzultaci) je nutné se objednat (osobně nebo telefonicky). Doporučení od praktického lékaře či jiného specialisty není bezpodmínečně nutné. Vyšetření bude i v takovém případě hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou. V těchto případech také není požadována platba zvýšeného regulačního poplatku.

Prosíme, vezměte si s sebou:

 • Váš platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, osobní doklad
 • Lékařské zprávy týkající se Vašeho zdravotního stavu, které máte k dispozici (i od jiných specialistů např. neurologa, internisty, diabetologa apod.)
 • Je třeba znát přesné názvy Vašich všech v současnosti užívaných léků a jejich dávkování
 • V případě změny ošetřujícího ambulantního psychiatra je velmi vhodná souhrnná zpráva o průběhu předchozí léčby. Pokud toto není z nějakého důvodu možné, tak alespoň kontaktní údaje tohoto kolegy.
 • V případě propuštění z lůžkového zařízení, komunity či stacionáře tzv. „předběžnou propouštěcí zprávu“

Při klinických vyšetřeních hrazených zdravotní pojišťovnou je vybírán pouze základní regulační poplatek dle zákonem stanovených podmínek.

Vzhledem k umístění ordinace není, bohužel, zajištěn bezbariérový přístup.

2010 - 2024 © Psychiatrie Břevnov